general web


PŘEHLED

GlobeTech Innovation se orientuje na rozvoj inovativních technologií s vysokým růstovým potenciálem a jejich transformaci do konkrétních, životaschopných produktů a služeb globálního významu. 

Rozvíjíme spolupráci mezi světovými univerzitami, vědecko-výzkumnými institucemi, konkrétními vědci a komerčními podniky. Naší snahou je podpořit a pevně zakotvit inovace jako klíčový zdroj udržitelného ekonomického růstu, konkurenceschopnosti a celkové životní úrovně společnosti.

Inovace jsou pro nás nejen o výzkumu a vývoji nových technologií, ale také o procesu jejich komercializace - o hledání konkrétních příležitostí uplatnění technologií na trhu a také otevírání zcela nových možností ve výrobě, licencování či dalším rozvoji. To jsou inovace, které jsou součástí našeho jména.

Přímo působíme ve Spojených státech amerických a České republice, jakožto ekonomikách s významným inovačním potenciálem. Díky zkušenostem a kontaktům po celém světě uplatňujeme náš přístup, abychom pomohli lokálním nápadům v jejich cestě na globální trhy.

S vnímáním potenciálu ekonomických a společenských přínosů se zaměřujeme na klíčové technologické oblasti:

 

 

bio web
BIOTECHNOLOGIE & CHEMIE
 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) definuje biotechnologie jako "aplikace vědy a technologií na živé organismy, jakožto i jejich součásti, produkty a modely, za účelem úpravy živých a neživých materiálů k vytváření znalostí, zboží a služeb“. Evropská komise řadí biotechnologie mezi klíčové technologické oblasti pro zajištění prosperity (Key Enabling Technologies), a to především díky jejich podílu na posilování konkurenceschopnosti Evropy na světových trzích a rozvoji dynamických ekonomik založených na znalostech, schopných dosáhnout udržitelného hospodářského růstu a tvorby vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Ve vztahu k biotechnologiím a chemii Evropská komise také uvádí: “...chemie a nové udržitelné formy chemických technologií a materiálů mají zásadní význam … na zlepšení kvality života každého z nás.”

Jako GlobeTech Innovation vnímáme obrovský potenciál v biotechnologiích a chemii také - zejména pak ve výzkumu, vývoji a komercializaci inovativních technologií umožňujících zvyšování kvality a účinnosti prevence, diagnostiky nebo léčby poruch a nemocí lidí, zvířat i rostlin. Klíčové technologické oblasti zde zahrnují:

  • Terapeutika, kosmetické přípravky a volně prodejné léky
  • Diagnostiku
  • Lékařské a zdravotnické pomůcky
  • Léky a vakcíny
  • Zemědělské aplikace (např. technologie pro zvýšení odolnosti rostlin)
  • Průmyslové aplikace (např. technologie pro kontrolu a snižování vodního znečištění)

 

 

health web
MEDICÍNA A ZDRAVOTNICTVÍ

Medicína a zdravotní technologie, označované také jako biomedicína nebo biomedicínské technologie, představují velmi specifickou oblast aplikace biotechnologií a chemie. Díky jejich sociálnímu a ekonomickému významu a potenciálu doslova zachraňovat životy, mají tyto technologie u nás speciální pozornost.

Inovace v medicíně vnímáme především v oblasti vývoje nových léčivých přípravků a léků, které pomáhají lidem zlepšovat zdraví a vést kvalitnější život. Zdravější populace navíc umožňuje snižovat tlak na výdaje související se zajišťováním zdravotních služeb z veřejných rozpočtů a dává tak možnost investovat uvolněné finanční prostředky do jiných oblastí. Např. jen ve Spojených státech amerických bylo v roce 2013 na zajištění zdravotní péče vynaloženo přibližně 2,9 miliardy amerických dolarů.

Specificky biomedicína je přitom zdrojem nevídaného inovačního potenciálu. Statistiky uvádějí, že se více než 50% (podle některých zdrojů až 80%) evropských biotechnologických společností zabývá aktivitami souvisejícími se zdravotnictvím. Léky, které pak vznikají z biotechnologických inovací, tvoří cca 20% všech nově uvedených léků na trh a tvoří přibližně 50% všech nových léků v různých fázích vývoje.

I přes obrovský potenciál biotechnologií a jejich ekonomický i společenský význam, schopnost inovovat v této oblasti je často limitována dostupností vysoce specializovaných a kvalitních pracovníků, potřebou významných kapitálových investic, ale také riziky a komplexností dlouhodobého schvalovacího procesu. Zejména z těchto důvodů se však inovacemi v medicíně a zdravotnictví intenzivně zabýváme a věnujeme jim významnou pozornost.

Vidíme, že stále rostoucí počet biomedicínských inovací v podobě komercializace výsledků výzkumu a vývoje je poháněn aplikací mnoha vědních oborů a přístupů - zejména v oblasti biologie, medicíny, chemie, výzkumu materiálů a počítačových věd. Pro příklad: “Je odhadováno, že v roce 2015 překročí velikost trhu zdravotnických informačních technologií 24 miliard amerických dolarů s průměrným ročním růstem 11%. Trh bude přitom významně ovlivněn vládními finančními pobídkami a předpisy vyžadujícími automatizaci ve zdravotnických postupech.” (Global Markets Direct, “The Future of the Healthcare IT Market to 2015”, prosinec 2009). 

Proto my - GlobeTech Innovation - pomáháme institucím, univerzitám a podnikům rozvíjet vztahy založené na vzájemné spolupráci a umožňujeme tak adresovat širokou komplexitu procesů souvisejících s inovacemi v oblasti medicíny a zdravotnictví.

 

 

advanced web
POKROČILÉ MATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE

Výzkum a vývoj pokročilých materiálů jako propojení inženýrského know-how, biologie, chemie a fyziky, leží v centru naší pozornosti pro svou zásadní roli ve vývoji moderních materiálů specifických vlastností a jejich aplikací napříč obory a odvětvími - od energetiky a uchovávání energie, přes dopravu a zdravotnictví, až po ochranu životního prostředí a zemědělství.

Technologie v této oblasti chápeme jako pokročilé materiály samotné (např. polymery, kompozitní materiály nebo kovy), ale také jako nové inovativní způsoby jejich využití (např. graphenové, lithiové nebo stříbrné aplikace) v celé řadě oblastí a oborů, jako jsou bio- a nanotechnologie.

Zejména nanotechnologie představují velmi různorodý, multidisciplinární a průřezový obor s obrovkým potenciálem pro komercializaci. Chápeme je jako řešení zabývající uspořádáním hmoty v řádu nanometrů a nabízející širokou škálu možností využití - od výzkumu a vývoje zcela nových materiálů až po přípravu struktur se speciálně navrženými, jedinečnými vlastnostmi. Nanotechnologie tak v našem světě představují klíčový prvek umožňující vznik menších, rychlejších, silnějších, odolnějších, “inteligentnějších”  nebo jinak speciálních součástí a systémových komponent produktů s výrazně vylepšenými nebo zcela unikátními vlastnostmi.

Hodnota celkového trhu s nanotechnologiemi a potenciál jejich dopadů jsou neustále studovány a analyzovány. Podle některých dřívějších odhadů byla velikost trhu s produkty využívajícími nanotechnologie přibližně 254 miliard amerických dolarů v roce 2009 a do roku 2015 byl předpokládán jeho nárůst až na 2,5 biliónu amerických dolarů. Významný inovační potenciál nanotechnologií  vnímáme zejména v jejich aplikacích ve zdravotnictví, energetice a dopravním průmyslu.

"V roce 2013 dosáhne velikost globálního trhu s výrobky využívajícími nanotechnologie celkem 1,6 biliónu amerických dolarů, což pro další roky představuje průměrný roční nárůst přibližně 50 %."
RNCOS Industry Research Solutions, "Nanotechnology Market Forecast to 2013", leden 2011

 

 

green web
ZELENÁ ENERGIE
 

V oblasti “zelené” energie se věnujeme procesům a technologickým inovacím ve výrobě a skladování energie včetně širokého spektra jejího využití. Podobně jako u dalších technologií, kterými se zabýváme, představuje “zelená” energie kombinaci mnoha mezioborových a vzájemně propojených oblastí výzkumu a vývoje - od strojírenství, přes chemii a biotechnologie, až po elektrotechniku, pokročilé materiály a nanotechnologie. Stejně tak u těchto technologií vnímáme významný inovační potenciál a mnoho příležitostí globálního ekonomického i společenského významu.

“Zelená” energie je po celém světě vnímána především jako prostředek, který pomáhá naplňovat cíle na zajištění bezpečných, spolehlivých a cenově dostupných energetických zdrojů, stability a podpory dlouhodobě udržitelného růstu. V našem vnímání jsou technologie v oblasti “zelené” energie také úzce spjaty s výzkumem, vývojem a komercializací pro jejich využití v dopravě a elektromobilitě. Obzvláště silný potenciál vnímáme u inovativních solárních technologií a převratných baterií “budoucnosti”.